Lista aktiivisista käytänteistä

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
Tietosuojaseloste Privacy policy Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

tietosuojaseloste

Käytänne kokonaisuudessaan

MIELI Suomen Mielenterveys ry 01.06.2019 TIETOSUOJASELOSTE 

1. Rekisterinpitäjä 

MIELI Suomen Mielenterveys ry, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Jouni Ryhänen, p. 040 533 5353, jouni.ryhanen@mieli.fi 

3. Tietosuojavastaava 

Eeva Saarits, p. 040 486 6646, eeva.saarits@mieli.fi 

4. Käsittelijä 

Mediamaisteri Oy 

PL 82 (Uimalankatu 1) 

33101 Tampere 

010 281 8000 

info@mediamaisteri.com 

5. Rekisterin nimi 

Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön käyttäjärekisteri 

6. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Oppimisen ja osaamisen rekisteröinti ja verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille 

7. Rekisterin sisältämät tiedot 

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen,  käyttäjätunnuksen, salasanan ja kuvan. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä  henkilötietoja, kuten kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet. 

8. Säännönmukaiset tietolähteet  

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti 

• rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun  käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä  rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille 

• kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä  rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten

MIELI Suomen Mielenterveys ry 01.06.2019 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto 

Käyttäjästä ei näy henkilötietoja muille käyttäjille ilman käyttäjän suostumusta. Käyttäjä voi  suostumuksellaan antaa henkilötietojaan näkyville järjestelmää käyttäville verkkosivustoille.  Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

10. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat 

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei  voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä  pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on  salassapitovelvollisuus. 

12.Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa 

• pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus  pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai  vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

• niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus  peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella  ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen  

• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle 

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.