1. Mitä turvataidot ovat ja kuka niitä opettaa?

Mitä on turvataitokasvatus? 

Turvataitokasvatus on sellaisten tietojen ja taitojen vahvistamista, joilla voidaan osaltaan ennaltaehkäistä nuorten kokemaa seksuaalista kaltoinkohtelua, kuten seurusteluväkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa ja sukupuolista häirintää. Turvataitojen avulla nuoret voivat oppia seksuaalioikeuksista sekä harjoitella varovaisuutta ja uhkaavien tilanteiden tunnistamista. Samalla vahvistetaan nuorten kykyä tunnistaa ja puolustaa omia rajojaan sekä kunnioittaa myös toisten asettamia rajoja. Turvataitokasvatuksella edistetään nuorten itsearvostusta ja itseluottamusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, hyviä kaverisuhteita ja luottamusta tukipalveluihin. Osana turvataitokasvatusta tuetaan nuorten omanarvontunnon kehittymistä sekä tarjotaan välineitä pohtia vapaasti, kuka olen, mitä haluan ja mitä en halua. Turvataitokasvatus linkittyy vahvasti mielenterveystaitoihin, kuten tunne- ja ihmissuhdetaitoihin, selviytymistaitoihin ja turvaverkkoon. Niinpä turvataitoja vahvistetaan jokaisessa kohtaamisessa nuorten kanssa. 

  

Turvataitokasvatus vahvistaa turvallisuuden tunnetta

Nuorten turvataitojen vahvistaminen on jokaisen nuoren elämään kuuluvan aikuisen vastuulla. Kaikilla nuorilla ei kuitenkaan ole kotona sellaista lähipiiriä, joka vahvistaisi turvallisuuden ja arvokkuuden tunnetta. Koulussa tapahtuvan turvataitokasvatuksen kautta voidaan onneksi mahdollistaa jokaiselle nuorelle tasavertainen tila ja mahdollisuus keskustella asioista, jotka eivät välttämättä kotona nouse puheenaiheeksi. Koulu tarjoaa myös tilan käsitellä herkkiäkin aiheita ja vahvistaa parhaimmillaan nuoren turvallisuuden tunnetta. Jos nuorella ei ole aiempia kokemuksia turvallisuuden tunteesta, hänen voi olla vaikea tunnistaa viestejä, jotka varoittavat vaarallisista tilanteista. Osa nuorista saattaakin tarvita erityistä tukea omien rajojensa vahvistamiseksi. 

Turvallisuuden kokemus on ihmisen perustarve, eikä turvataitokasvatus saa koskaan perustua pelotteluun. Nuorten kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää sekä persoonallisuuden kehityksen ja emotionaalisen järjestelmän vakiintumisen että oppimisen kannalta. Kun nuori kokee olonsa turvalliseksi, hänellä on halu ja kyky suuntautua kohti ympäristöä avoimella ja tutkivalla asenteella. Turvattomuutta ja epävarmuutta kokiessaan hänen on oltava jatkuvasti varuillaan turvallisuutensa varmistamiseksi. Tämä varuillaan olo vie voimia, häiritsee tarkkaavaisuuden säätelyä, keskittymiskykyä ja tämän myötä myös oppimista.  

  

Miksi turvataitokasvatusta tarvitaan? 

Seksuaalisuudesta olisi aina hyvä pyrkiä puhumaan positiiviseen sävyyn, nuorten itsetuntoa vahvistaen. Ikäviä asioita ei kuitenkaan pidä piilottaa maton alle, vaan puhua seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja syrjinnästä samalla tavoin kuin puhuttaisi vaikka liikenneonnettomuuksista. Ne ovat asioita, joita tapahtuu, mutta joihin voi varautua eri tavoin. Ympäristön reagoinnilla on keskeinen merkitys seksuaalisen kaltoinkohtelun ja häirinnän käsittelyn, nuorten avunsaannin ja selviytymisen kannalta. Väkivalta ja häirintä horjuttavat turvallisuuden tunnetta, aiheuttaen samalla häpeää ja arvottomuuden tunteita. Siksi on tärkeää vahvistaa myönteistä, turvallista ilmapiiriä myös nuorten keskuudessa.  

Jokaisella nuorella on oikeus kasvaa syrjinnästä vapaassa ympäristössä. Syrjintä koulussa voi olla esimerkiksi sukupuolista häirintää tai kiusaamista. Siihen voivat syyllistyä sekä nuoret että aikuiset. Usein aikuiset syyllistyvät syrjintään tahtomattaan esimerkiksi sallimalla nuorten välisen syrjivän käyttäytymisen. Myös syrjivillä ja ulosjättävillä sukupuolisuuteen tai seksuaalisuuteen liittyvillä sanavalinnoilla tai käytänteillä voidaan aiheuttaa nuorelle haavoittavia kokemuksia.  

Siirtyminen kohti aikuisuutta on kehitykselle herkkää aikaa. Siksi nuoret tarvitsevat turvallisen ja kannustavan ympäristön, joka rohkaisee, näkee hyvän nuoressa ja kannustaa. Syrjintä ja haavoittavat kokemukset voivat johtaa huonon itsetunnon syntyyn ja turvattomuuden lisääntymiseen. Esimerkiksi koulukiusaaminen ja häirintä tuottavat usein arvottomuuden kokemuksia, jolloin nuoresta voi tulla alttiimpi esimerkiksi seurusteluväkivallalle: omat rajat voivat hämärtyä nuoren kaivatessa hyväksyntää. Turvataitokasvatuksella vahvistetaan nuorten itsetuntoa, annetaan tietoa nuorten oikeuksista ja tuetaan kykyä selviytyä haastavistakin tilanteista.